RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PReal’s sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa. Dane rejestrowe: KRS: 0000641513, NIP: 1132920117, REGON: 365620837.

Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy zgodnie z polskimi i międzynarodowymi przepisami, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane przetwarzamy w celu dostarczenia kompletnej informacji na temat lekarzy w Polsce i na Świecie, promowania i wyróżniania polskich i międzynarodowych profesjonalistów, a przede wszystkim dostarczenia rzetelnej informacji na temat rynku medycznego w Polsce.

Przetwarzamy dane na podstawie:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  - przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe Czytelników/Pacjentów i Lekarzy na podstawie przepisów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego oraz w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.  Dane osobowe na temat zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) przetwarzamy na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • świadczenie na rzecz Czytelników/Pacjentów i Lekarzy usług opisanych w Regulaminie,
 • realizacja umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • umożliwienie Czytelnikowi/Pacjentowi zarezerwowania terminu wizyty i zapewnienie Czytelnikowi/Pacjentowi informacji na temat takiej wizyty, w szczególności poprzez powiadomienie sms i e-mail o zarezerwowaniu terminu wizyty, powiadomienie sms i e-mail o zbliżającym się terminie wizyty, powiadomienie sms i e-mail o zmianie terminu wizyty, powiadomienie sms i e-mail o odwołaniu terminu wizyty, przesłanie informacji z prośbą o ocenę satysfakcji z wizyty,
 • zadawanie pytań Lekarzom,
 • dodawanie opinii o Lekarzach i Placówkach Medycznych.

Wykluczenia i wyłączenia

 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Lekarza. Brak zgody uniemożliwi zarezerwowanie terminu wizyty.
 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zadania pytań Lekarzowi. Brak zgody uniemożliwi zadanie pytania.
 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do dodania opinii o Lekarzu. Brak zgody uniemożliwi dodanie opinii.

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem danych osobowych można się skontaktować:

Przekazywanie danych podmiotom trzecim (np. lekarzom)

Obsługa procesu rezerwacji wizyty u Lekarza oznacza przekaznie danych osobowych Czytelnika/Pacjenta. Przekazane dane osobowe mogą być widoczne dla Lekarza, a także osób przez niego uprawnionych, tzw. personel medyczny.

Zachowujemy prawo do przekazania danych osobowych takim odbiorcom jak:

 • firmy księgowe i audytorskie,
 • urzędy administracji publicznej,
 • kancelarie prawne,
 • firmy IT.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy.

Prezentowanie danych innym Czytelnikom/Pacjentom?

Nie przezentujemy danych bez zgody. Prezentujemy nick, a za zgodą Czytelnika/Pacjenta dane: imię i nazwisko oraz treść zapytania do Lekarza oraz treść opinii.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Czynność tę można przeprowadzić poprzez konto w systemie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dostęp do prywatnych pytań i wiadomości

Prywatne pytania i wiadomości umieszczane są na serwerach i w bazach danych, a zatem pozostają w dyspozycji uprawnionych pracowników ProfesjonalnyLekarz.pl Oznacza to, że dostęp do tych danych jest ograniczony do pracowników, którzy zajmują się administrowaniem serwerami i bazami danych, a także mają specjalne upoważnienia nadane przez PReal’s sp. z o.o. Stosujemy rozwiązania informatyczne, które mają zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, a także zapobiegać nadużyciom. Narzędzia te automatycznie monitorują treści zamieszczane w Serwisie, w tym prywatne pytania i wiadomości.

Przetwarzanie danych osobowych Czytelników/Pacjentów i Lekarzy w celach marketingowych

Nie przetwarzamy bez zgody.

Profilowanie Czytelników/Pacjentów i Lekarzy

Na podstawie zanonimizowanych gromadzonych danych pochodzących od Czytelników/Pacjentów i Lekarzy  (np. pliki cookies, itp.) możemy przeprowadzać profilowanie, tj. dostosowywać zawartość Portalu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes ProfesjonalnyLekarz.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Robimy to po to, by świadczyć usługi dopasowane do potrzeb użytkowników.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe są przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Prawa Czytelników/Pacjentów w związku z ich danymi osobowymi

 • Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO.

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych. Dotyczy to także profilowania. Każdy Czytelnik/Pacjent  i Lekarz ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych. Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo wnieść sprzeciw do otrzymywania próśb o wypełnienie ankiet satysfakcji, dodanie opinii, zmiany jej treści lub autoryzacji. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku nie będziemy przetwarzać danych osobowych w tym celu.

 • Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo do uzyskania od ProfesjonalnyLekarz.pl potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, możemy prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości. Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez nas.
 • Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO.

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczącego tych danych.

 • Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO.

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

  • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich przetwarzaliśmy te dane osobowe,
  • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a ProfesjonalnyLekarz.pl nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym możemy w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na nas (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO.

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz, zgodnie z art. 18 RODO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu tylko do takich funkcjonalności, które nie będą łączyły się z wykorzystaniem danych osobowych. Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

  • gdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ProfesjonalnyLekarz.pl ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje ProfesjonalnyLekarz.pl, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
 • Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Portalowi. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żebyśmy przesłali te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Czytelnika/Pacjenta i Lekarza, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia skargi

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych

Dbamy o dane osobowe. W tym celu stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • regularne aktualizacje oprogramowania systemowego,
 • regularne aktualizacje oprogramowania typu firewall i systemów antywirusowych,
 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • kontrolowanie dostępu do danych,
 • ustrukturyzowane uprawnienia,
 • certyfikacja pracowników mających dostęp do baz danych,
 • stosowane metody kryptograficzne.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych

Dodatkowe regulacje

 • Regulamin: profesjonalnylekarz.pl/strona/regulamin
Polityka prywatności: profesjonalnylekarz.pl/strona/polityka-prywatnosci

Publikacje ekspertów

Czy chorował(a) Pan(i) kiedykolwiek na depresję? Ile razy zdarzyło się Panu(i) chorować na depresję? Czy Pana(i) bliscy wiedzieli o Pana(i) depresji? Czy kiedykolwiek konsultował(a) się Pan(i) w sprawie depresji z lekarzem, psychologiem, psychoterapeutą lub innym specjalistą? Czy zaliczył(a)by Pan(i) depresję do chorób, które zazwyczaj ukrywa się przed ludźmi jako wstydliwe czy też nie? Oto jedynie wybrane pytania na które odpowiadali respondenci w ramach sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Zapraszamy do lektury!
W ostatnich tygodniach słowo ‘szczepienie’ było odmienianie przez wszystkie przypadki. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego obywatelskiego projektu ustawy zgłoszonego przez Stowarzyszenie "STOP NOP” zakładającego m.in. zniesienie obowiązku szczepień ochronnych, jak i również z powodu wystąpienia ognisk odry w kilku województwach w Polsce. W tym tygodniu ww. projekt ustawy ponownie trafił do głosowania w Sejmie. Tym razem przemówił zdrowy rozsądek! Posłowie byli zgodni! Szczepienia ochronne powinny pozostać obowiązkowe! Zapraszamy do lektury!
Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wskazują, że w opinii Polaków odpowiednie odżywanie jest czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na poprawę naszego stanu zdrowia (48%). Jaki jest nasz stosunek do badań profilaktycznych? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami nowego badania!

Zapytaj

Porady

Ograniczmy spożycie soli w diecie! Eksperci, dietetycy i lekarze byli dotychczas zgodni w tym względzie. Dlaczego? Nadmierne spożycie soli powoduje podwyższenie ciśnienia tętniczego, które z kolei może prowadzić do wystąpienia m.in. chorób sercowo-naczyniowych oraz zaburzenia czynności nerek. Międzynarodowy zespół naukowców rzuca nowe światło na zalecane dzienne spożycie soli. Uwaga - wyniki badania są kontrowersyjne! Zapraszamy do lektury!
Według definicji są to zaburzenie nerwicowe, których objaw stanowi uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami. Efektem tego jest najczęściej unikanie przyczyn wywołujących reakcje lękowe. Co istotne, silna fobia może znacząco utrudniać funkcjonowanie w społeczeństwie. Według statystyk rozmaite fobie dotykają średnio co dziesiątej osoby na całym świecie i zaraz po depresji są jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Znacznie częściej dotykają one kobiet. Jak się okazuje, w kontekście społeczeństwa fobie są zjawiskiem nasilającym się.
Jajko sadzone, jajko na twardo, jajecznica, omlet, ciasta, kremy, lody, likiery, kotlety… Jaja królują na polskich stołach (nie tylko w okresie wielkanocnym!) pod przeróżnymi postaciami jako danie indywidualne lub dodatek do innych dań. Jedna z podstawowych zasad zdrowego żywienia brzmi: „Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych oraz jaja”. Okazuje się jednak, że pomiędzy dietetykami nie ma jednomyślności co do ilości oraz częstości spożycia jaj. Wydaje się, że australijscy naukowcy w końcu rozwiali dotychczasowe wątpliwości powstałe wokół jaj. Dlaczego? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami nowego badania!

Najnowsze opinie o lekarzach

Adrian Kotas

Neurochirurg


5/5
Nawet gdybym znała wszystkie języki świata, to słów zapewne by brakło na wyrażenie wdzięczności doktorowi Adrianowi Kotasowi za pomoc i przywrócenie mojego kręgosłupa do pionu. Jest niezwykłym lekarzem, p...rofesjonalistą, ciepłym i życzliwym człowiekiem. Panie Doktorze, wielkie dzięki za wszystko. Jest Pan ANIOŁEM. Jolanta Zubko-Buk więcejmniej
Jolanta Zubko-Buk

Aneta Stefaniak

Ginekolog, Położnik


5/5
Najlepszy lekarz na Świecie !! Profesjonalna , ciepla , poprostu kochana . Mam 50 lat i mialam do czynienia z wieloma lekarzami , ale takiego lekarza ktory tak zajmuje die pacjentem , w życiu nie mialam . Bardzo poleca...m . Niesamowily człowiek . więcejmniej
Janina Horbacz

Monika Spik

Psychiatra


1/5
Pierwsze co się rzuca w oczy to, że lekarz kompletnie nie słucha pacjenta. Po kilku zdaniach miała już gotową opinię, nic poza tym co zdołało potwierdzić jej opinie nie docierało do niej, wybiera jedynie fragm...enty które pasują do jej opinii o pacjencie A wydawało mi się, że psychiatra powinien mieć większe IQ niż przeciętny człowiek Ta kobieta stanowi ZAGROŻENIE dla rodziny w swoich notatkach zapisuje jakieś bzdury, wydaje mi się że ona żyje w innym świecie, wychowała się za czasów Jaruzelskiego lecz czasy się zmieniły potrzeba młodszych psychiatrów którzy dorastali w czasach obecnych i tu jest problem, bo zbyt młody psychiatra to też problem ponieważ nie posiada doświadczenia. Prawie 30% z mojej pensji idzie na takich ludzi mógł bym sam je wydać na lepszego specjalistę, marnują się podatki... Z tego co widzę to nie tylko ja mam z nią te same problemy... W taki właśnie sposób ludzie tracą zaufanie do psychiatrów i psychologów więcejmniej
Michał Stankiewicz

Opinie o placówkach5/5

SaskaMed

Bardzo przyjemne miejsce z ciepłą atmosferą.
Ewa5/5

DeClinic

Bliskie ludziom miejsce. Młodzi lekarze różnorodnych specjalizacji. Leczę tu zęby i jestem zadowolony.
Kamil
Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.