Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności

Zbieramy i przetwarzamy dane przekazywane w trakcie nawiązywania, utrzymania i zakończenia połączenia komputera z serwerami, na których działa oprogramowanie ProfesjonalnyLekarz.pl Przetwarzamy dane z połączenia w celach technicznych. Dane z połączenia, w szczególności adresy IP przetwarzane są przez oprogramowanie ProfesjonalnyLekarz.pl w celu gromadzenia danych o ruchu internetowym, w tym informacji demograficznych i lokalizacyjnych (pod warunkiem wyrażenia zgody).

Korzystamy z plików Cookies

Oprogramowanie ProfesjonalnyLekarz.pl używa cookies w celu dostarczania treści, funkcji i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Portalu. Cookies wykorzystujemy do obsługi ruchu anonimowego (nielogowanego) oraz logowanego z wykorzystaniem autoryzacji jedno i dwuetapowej w czasie sesji.

Wykorzystaniem cookies każdy użytkownik może zarządzać osobiście poprzez ustawienia przeglądarki. Wyłączenie cookies w przeglądarce może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z naszych usług. Cookies służą nam również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o wykorzystaniu Portalu i oprogramowania ProfesjonalnyLekarz.pl przez Użytkowników.

Nasze standardy

Szanujemy dane Użytkowników. Administratorem i operator Portalu danych osobowych jest PReal’s sp. z o.o. Dbamy o najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dane gromadzone są w połączeniu szyfrowanym i przetwarzane na serwerach, do których dostęp mają wyłącznie uprawnieni administratorzy objęci dodatkowo umowami o poufności i tajemnicy.

Dane dostępne w Portalu

Portal ProfesjonalnyLekarz.pl prezentuje dane Lekarzy i Placówek Medycznych, by zapewnić powszechnie dostępną informację o rynku medycznym. Oprogramowanie ProfesjonalnyLekarz.pl jest platformą zamkniętą. Osoby nieuprawnione nie mogą dokonywać zmian w kodzie oprogramowania. Portal dostarcza funkcjonalność, która pozwala na swobodne publikowanie opinii czytelników i Pacjentów na temat Lekarzy i Placówek, zadawanie pytań, a także dodawanie publikacji i własnych wypowiedzi. Treści publikowane w Portalu zgodnie z logiką działania wyszukiwarek internetowych mogą być indeksowane i wyświetlane w wynikach wyszukiwania.

Dane wymagane podczas rejestracji Czytelnika/Pacjenta

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: zwrot grzecznościowy, imię (imona), nazwisko, nick, miasto, województwo, numeru telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, który jest loginem, hasło, hasło do obsługi na odległość, a także, w przypadku zawierania umowy o świadczenie usług za wynagrodzeniem numer dowodu osobistego, PESEL i adres zamieszkania.

Dane wymagane podczas rejestracji Lekarza

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: zwrot grzecznościowy, tytuł zawodowy/naukowy, imię (imona), nazwisko, miasto, województwo, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, który jest loginem, hasło, numer PWZ, specjalizacja zawodowa, hasło do obsługi na odległość, a także, w przypadku zawierania umowy o świadczenie usług za wynagrodzeniem numer dowodu osobistego, PESEL i adresu zamieszkania.

Od pozostałych specjalistów nie posiadających numeru PWZ oczekujemy skanu dyplomu zawodowego.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Zbieramy i przetwarzamy dane przekazywane w trakcie nawiązywania, utrzymania i zakończenia połączenia komputera z serwerami, na których działa oprogramowanie ProfesjonalnyLekarz.pl Przetwarzamy dane z połączenia w celach technicznych. Dane z połączenia, w szczególności adresy IP przetwarzane są przez oprogramowanie ProfesjonalnyLekarz.pl w celu gromadzenia danych o ruchu internetowym, w tym informacji demograficznych i lokalizacyjnych (pod warunkiem wyrażenia zgody).

Dane o Czytelnikach/Pacjentach publikowane w Portalu

Nie publikujemy danych Czytelników/Pacjentów. Publikujemy „nick”. O publikowaniu danych (imienia i nazwiska) decyduje za każdym razem Czytelnik/Pacjent. Żadne inne dane o Użytkowniku nie są publicznie ujawniane i służą do obsługi konta użytkownika i wykorzystania funkcji Portalu.

Dane o Lekarzach publikowane w Portalu

W profilach Lekarzy wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem zwrotu grzecznościowego, województwa, numeru telefonu komórkowego (chyba, że Lekarz zdecydował inaczej), adresu poczty elektronicznej, który jest loginem, hasła, numeru PWZ, hasła do obsługi na odległość, a także, w przypadku zawierania umowy o świadczenie usług za wynagrodzeniem, numeru dowodu osobistego, PESEL i adresu zamieszkania. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Lekarza dobrowolnie. W profilu Lekarza wyświetlane są opinie i średnia ocen.

Dane wymagane podczas rezerwacji terminu poprzez rejestrację online

Podczas rezerwacji online u Lekarza za pośrednictwem oprogramowania udostępnionego w profilu Lekarza wymagane jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Dane te są wprowadzane do oprogramowania, którego dysponentem jest Lekarz i mogą być prezentowane personelowi pomocniczemu Lekarza.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Czytelników/Pacjentów i Lekarzy jest PReal’s sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Algierskiej 17L/5, 03-977. PReal’s Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności ProfesjonalnyLekarz.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

PReal’s sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Czytelników/Pacjentów i Lekarzy w zakresie niezbędnym do nawiązania połączenia, ukształtowania i prezentowania treści, zmiany treści, nawiązania, prawidłowej realizacji i rozwiązania usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Lekarza PReal’s Sp. z o.o. przetwarza dane właściciela w szerszym zakresie.

Udostępnione przez Czytelników/Pacjentów i Lekarzy dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w portalu medycznym ProfesjonalnyLekarz.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez PReal’s Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych.

Treści publikowane przez Czytelników/Pacjentów i Lekarzy

Opinie, pytania i odpowiedzi oraz publikacje, a także inne informacje publikowane w profilach Lekarzy i Placówek Medycznych są publicznie dostępne dla wszystkich.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dostęp do baz danych i kodu oprogramowania ProfesjonalnyLekarz.pl mają jedynie osoby z autoryzowanymi uprawnieniami nadanymi przez PReal’s sp. z o.o.

Prawa przysługujące Czytelnikom/Pacjentom i Lekarzom

Czytelnicy/Pacjenci i Lekarze w każdej chwili mają prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania i aktualizacji oraz usunięcia. W szczególnych przypadkach takich jak blokada korzystania z usług ProfesjonalnyLekarz.pl możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Zachowujemy prawo do udostępnienia części danych osobowych Czytelników/Pacjentów i Lekarzy osobom trzecim. m.in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot lub osoba lub pełnomocnik, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim na podstawie umowy zawartej z PReal’s sp. z o.o., jak również może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Czytelników/Pacjentów i Lekarzy lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Korespondencja kierowana do PReal’s sp. z o.o. jest archiwizowana do celów dowodowych.

Informacje wysyłane do Czytelników/Pacjentów i Lekarzy

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wszystkim Czytelnikom/Pacjentom i Lekarzom listów elektronicznych (e-mail) z powiadomieniami o ważnych zmianach w Portalu i jego oprogramowaniu. Adminstrator i operator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej za zgodą Czytelników/Pacjentów i Lekarzy. Treści te mogą być też prezentowane w kontach do Czytelników/Pacjentów i Lekarzy po zalogowaniu.

Publikacje ekspertów

Czy chorował(a) Pan(i) kiedykolwiek na depresję? Ile razy zdarzyło się Panu(i) chorować na depresję? Czy Pana(i) bliscy wiedzieli o Pana(i) depresji? Czy kiedykolwiek konsultował(a) się Pan(i) w sprawie depresji z lekarzem, psychologiem, psychoterapeutą lub innym specjalistą? Czy zaliczył(a)by Pan(i) depresję do chorób, które zazwyczaj ukrywa się przed ludźmi jako wstydliwe czy też nie? Oto jedynie wybrane pytania na które odpowiadali respondenci w ramach sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Zapraszamy do lektury!
W ostatnich tygodniach słowo ‘szczepienie’ było odmienianie przez wszystkie przypadki. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego obywatelskiego projektu ustawy zgłoszonego przez Stowarzyszenie "STOP NOP” zakładającego m.in. zniesienie obowiązku szczepień ochronnych, jak i również z powodu wystąpienia ognisk odry w kilku województwach w Polsce. W tym tygodniu ww. projekt ustawy ponownie trafił do głosowania w Sejmie. Tym razem przemówił zdrowy rozsądek! Posłowie byli zgodni! Szczepienia ochronne powinny pozostać obowiązkowe! Zapraszamy do lektury!
Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wskazują, że w opinii Polaków odpowiednie odżywanie jest czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na poprawę naszego stanu zdrowia (48%). Jaki jest nasz stosunek do badań profilaktycznych? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami nowego badania!

Zapytaj

Porady

Ograniczmy spożycie soli w diecie! Eksperci, dietetycy i lekarze byli dotychczas zgodni w tym względzie. Dlaczego? Nadmierne spożycie soli powoduje podwyższenie ciśnienia tętniczego, które z kolei może prowadzić do wystąpienia m.in. chorób sercowo-naczyniowych oraz zaburzenia czynności nerek. Międzynarodowy zespół naukowców rzuca nowe światło na zalecane dzienne spożycie soli. Uwaga - wyniki badania są kontrowersyjne! Zapraszamy do lektury!
Według definicji są to zaburzenie nerwicowe, których objaw stanowi uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami. Efektem tego jest najczęściej unikanie przyczyn wywołujących reakcje lękowe. Co istotne, silna fobia może znacząco utrudniać funkcjonowanie w społeczeństwie. Według statystyk rozmaite fobie dotykają średnio co dziesiątej osoby na całym świecie i zaraz po depresji są jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Znacznie częściej dotykają one kobiet. Jak się okazuje, w kontekście społeczeństwa fobie są zjawiskiem nasilającym się.
Jajko sadzone, jajko na twardo, jajecznica, omlet, ciasta, kremy, lody, likiery, kotlety… Jaja królują na polskich stołach (nie tylko w okresie wielkanocnym!) pod przeróżnymi postaciami jako danie indywidualne lub dodatek do innych dań. Jedna z podstawowych zasad zdrowego żywienia brzmi: „Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych oraz jaja”. Okazuje się jednak, że pomiędzy dietetykami nie ma jednomyślności co do ilości oraz częstości spożycia jaj. Wydaje się, że australijscy naukowcy w końcu rozwiali dotychczasowe wątpliwości powstałe wokół jaj. Dlaczego? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami nowego badania!

Najnowsze opinie o lekarzach

Adrian Kotas

Neurochirurg


5/5
Nawet gdybym znała wszystkie języki świata, to słów zapewne by brakło na wyrażenie wdzięczności doktorowi Adrianowi Kotasowi za pomoc i przywrócenie mojego kręgosłupa do pionu. Jest niezwykłym lekarzem, p...rofesjonalistą, ciepłym i życzliwym człowiekiem. Panie Doktorze, wielkie dzięki za wszystko. Jest Pan ANIOŁEM. Jolanta Zubko-Buk więcejmniej
Jolanta Zubko-Buk

Aneta Stefaniak

Ginekolog, Położnik


5/5
Najlepszy lekarz na Świecie !! Profesjonalna , ciepla , poprostu kochana . Mam 50 lat i mialam do czynienia z wieloma lekarzami , ale takiego lekarza ktory tak zajmuje die pacjentem , w życiu nie mialam . Bardzo poleca...m . Niesamowily człowiek . więcejmniej
Janina Horbacz

Monika Spik

Psychiatra


1/5
Pierwsze co się rzuca w oczy to, że lekarz kompletnie nie słucha pacjenta. Po kilku zdaniach miała już gotową opinię, nic poza tym co zdołało potwierdzić jej opinie nie docierało do niej, wybiera jedynie fragm...enty które pasują do jej opinii o pacjencie A wydawało mi się, że psychiatra powinien mieć większe IQ niż przeciętny człowiek Ta kobieta stanowi ZAGROŻENIE dla rodziny w swoich notatkach zapisuje jakieś bzdury, wydaje mi się że ona żyje w innym świecie, wychowała się za czasów Jaruzelskiego lecz czasy się zmieniły potrzeba młodszych psychiatrów którzy dorastali w czasach obecnych i tu jest problem, bo zbyt młody psychiatra to też problem ponieważ nie posiada doświadczenia. Prawie 30% z mojej pensji idzie na takich ludzi mógł bym sam je wydać na lepszego specjalistę, marnują się podatki... Z tego co widzę to nie tylko ja mam z nią te same problemy... W taki właśnie sposób ludzie tracą zaufanie do psychiatrów i psychologów więcejmniej
Michał Stankiewicz

Opinie o placówkach5/5

SaskaMed

Bardzo przyjemne miejsce z ciepłą atmosferą.
Ewa5/5

DeClinic

Bliskie ludziom miejsce. Młodzi lekarze różnorodnych specjalizacji. Leczę tu zęby i jestem zadowolony.
Kamil
Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.